Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Moim zadaniem jako terapeuty TSR jest pomoc klientowi w znalezieniu optymalnego rozwiązania dla sytuacji, którą określa jako problemową.

W tradycyjnym podejściu celem terapeuty jest zgłębianie natury problemu – jego uwaga jest skupiona na deficytach klienta (przyczynach i mechanizmach zaburzenia). Prawdopodobnie będzie on w przeszłości klienta poszukiwał źródła jego cierpienia. Zaś kiedy je odnajdzie - zaproponuje strategię wyeliminowania bólu, np. poprzez zmiany zachowań.Istnieje jednak ryzyko, że w wyniku takiego działania klient poczuje się jeszcze gorzej.

W TSR uważamy, że skutek (teraźniejszość) nie musi być związany z przyczyną (przeszłość).

W tym podejściu uznajemy, że klient jest ekspertem od swojego życia.

Dlaczego przez internet?

 • skuteczność - sesja online jest tak samo skuteczna jak spotkanie twarzą w twarz,
 • czas - który oszczędzasz, gdyż nie tracisz go na dojazdy,
 • dyskrecja - obowiązuję nas zasada "czterech ścian" - wszystko, co powiesz pozostaje pomiędzy nami, sesja nie jest w żaden sposób rejestrowana,
 • komfort - z sesji online skorzystasz praktycznie z każdego miejsca na świecie, w najbardziej sprzyjającym dla Ciebie otoczeniu,
 • bariery architektoniczne - tutaj nie występują,
 • poczucie bezpieczeństwa - jest w pełni zachowane, gdyż będziesz podczas sesji przez Ciebie wybranym miejscu i czasie,
 • odległość - także nie jest przeszkodą.

Dla kogo terapia online?

Moją ofertę kieruję do osób, które:

 • mają daleko do specjalisty, a dojazdy mogą być niewygodne lub niemożliwe,
 • potrzebuję szybkiego kontaktu i pomocy,
 • mieszkają w małych miastach i miejscowościach, gdzie ich wizyta u specjalisty może być zauważona przez otoczenie i rodzinę,
 • maja trudności z poruszaniem się,
 • wychowują małe dzieci lub opiekują się innym członkiem rodziny,
 • nie zdecydowały się jeszcze na terapię,
 • w domu czuję się bardziej komfortowo niż w przychodni czy gabinecie,
 • łatwo rozpraszają się w nowym otoczeniu.

Ile sesji jest potrzebnych?

Zajmuję się terapią krótkoterminową (TSR) oraz coachingiem. Oznacza to, że ilość naszych spotkań będzie ograniczona do niezbędnego minimum. Od pierwszej sesji w pracy klientem dążę do jego pełnej samodzielności tak, aby samodzielnie mógł sobie poradzić z interesującymi go zagadnieniami. Często udostępniam konkretne materiały, które opisują jak wykonać samodzielnie ćwiczenie, czy zastosować technikę. Zalecam także wykonanie "zadań domowych". Jeśli uznasz, że potrzebujesz kolejnego spotkania, wtedy zapraszam ponownie.

Połączenie video (skype)

Abyśmy mogli efektywnie pracować potrzebujesz komputera lub innego urządzenia, które pozwala na korzystanie z połączenia za pośrednictwem bezpłatnego komunikatora SKYPE. Umożliwia on nie tylko przekazywanie obrazu i dźwięku, ale także udostępnianie materiałów podczas sesji. Korzystanie z niego jest bezpłatne. Przed sesja upewnij się, że SKYPE poprawnie działa na Twoim urządzeniu.

Zamówienie sesji

Sesja kosztuje 100 zł. Aby ją zamówić należy wpłacić wskazaną kwotę na rachunek bankowy: MBANK 80 1140 2004 0000 3102 0042 7743 oraz skontaktować się poprzez mail mjbaginski@gmail.com w celu ustalenia terminu. Dostaniesz wtedy dostęp do elektronicznego kalendarza tak, aby wybrać odpowiedni dla siebie czas spotkania. Pamiętaj, że przy braku zaksięgowania opłaty na moim rachunku termin jest automatycznie anulowany.

Tajemnica sesji

Tajemnica sesji jest jedną z podstawowych zasad terapeutycznego BHP, które muszą być przestrzegane. O ile klient ma prawo dzielić się swoimi wrażeniami związanymi z sesją publicznie, o tyle ja zawsze chronię prywatność moich klientów. Twoje dane nie są w żaden sposób gromadzone, sesje nie są rejestrowane, ich treść pozostaje poufna.

Ważne

Pamiętaj, że psychoterapia online może nie spełniać potrzeb wszystkich osób. Nie prowadzę konsultacji i terapii w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia). Zalecam jak najszybszy kontakt osobisty z najbliższą placówką medyczną lub kontak telefoniczny z instytucjami, które mogą udzielić pomocy w miejscu zamieszkania. W zależności od oceny stanu psychicznego klienta zalecam czasami konsultację psychiatryczną.
Jeśli masz myśli samobójcze, jesteś ofiarą przemocy proszę skontaktuj się ze specjalistą w swojej okolicy.

Zmiana umówionego terminu

Bardzo szanuję Twój czas, zatem jeśli zamówisz sesję,a nie będziesz mógł w niej uczestniczyć - poinformuj mnie proszę o co najmniej na 24 godziny przed umówionym terminem. Wtedy ponownie wyznaczymy termin, który będzie dla Ciebie odpowiedni. Jeśli nie odwołasz sesji w podanym czasie uznajemy, że się ona odbyła.

Kwalifikacje

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Praktyka Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (PSR/TSR)
Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)

WSTĘP

Kodeks Etyki Praktyka PSR/TSR  przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach stanowi zbiór zasad określających standardy postępowania Praktyka PSR/TSR. Kodeks nie stanowi przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Dobro drugiego człowieka jest naczelną wartością dla Praktyka PSR/TSR. Praktyk PSR/TSR szanuje godność, podmiotowość i autonomię klienta. Celem jego zawodowej działalności jest udzielanie profesjonalnej pomocy.

Kodeks został opracowany w oparciu o  Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa.

ZASADY OGÓLNE

Praktyk PSR/TSR wykonuje swoje obowiązki z szacunkiem wobec osób korzystających z  terapii/konsultacji oraz ich bliskich bez względu na ich rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, wykształcenie, orientację psychoseksualną, narodowość, status materialny i społeczny oraz poglądy religijne i polityczne.

Praktyk PSR/TSR udziela świadczeń zgodnie z obowiązującymi standardami, mając na uwadze posiadane kompetencje i umiejętności zawodowe, i nie podejmuje zadań przekraczających jego możliwości.

Praktyk PSR/TSR nie wykorzystuje relacji terapeutycznej dla uzyskiwania jakichkolwiek korzyści osobistych lub innych, wykraczających poza zakres wykonywanej usługi.

Praktyk PSR/TSR rozwija swoje kompetencje zawodowe i dba o higienę psychiczną.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

Praktyk PSR/TSR  nie wydaje (bezpośrednio ani pośrednio) ocen moralnych o osobach pozostających w procesie terapii/konsultacji.

Praktyk PSR/TSR we wszystkich działaniach pomocowych, naukowych i dydaktycznych oraz związanych z działalnością Stowarzyszenia, przestrzega przepisów powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawy o ochronie danych osobowych.

Praktyk PSR/TSR określa, w porozumieniu z klientem, metody, czas i miejsce terapii/konsultacji oraz informuje o zasadach finansowania.

Praktyk PSR/TSR informuje osoby korzystające z  terapii/konsultacji, a za zgodą klienta także osoby trzecie, o celu i przebiegu terapii/konsultacji, stosowanych technikach terapeutycznych oraz o  możliwych skutkach terapii/konsultacji.

Praktyk PSR/TSR zapewnia stosowne, bezpieczne miejsce, warunki oraz wyposażenie odpowiednie do rodzaju prowadzonej terapii/konsultacji.

Praktyk PSR/TSR ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w trakcie procesu terapii/konsultacji.

Praktyk PSR/TSR może ujawnić informacje objęte tajemnicą zawodową, jeśli klient lub jego przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę lub gdy tak stanowią odrębne przepisy.

Praktyk PSR/TSR nie stosuje wobec klientów żadnych form przemocy i nie wykorzystuje przewagi wynikającej z pozycji i zależności.

 Praktyk PSR/TSR nie pozostaje w osobistych związkach (w tym intymnych), z klientami, a także z ich bliskimi i rodzinami.

 Praktyk PSR/TSR unika nadmiernej ingerencji w prywatność klienta i dba o jego psychiczne bezpieczeństwo.

 Praktyk PSR/TSR w procesie terapii nie narzuca klientowi swoich ocen moralnych, osobistych poglądów i postaw, uwzględnia jego system wartości i  prawo do podejmowania własnych decyzji.

Praktyk PSR/TSR świadomy swoich ograniczeń w zawodowej praktyce terapeutycznej konsultuje się w razie potrzeby z odpowiednimi specjalistami.

Praktyk PSR/TSR poddaje swoją pracę superwizji.

Praktyk PSR/TSR nie oferuje swoich usług terapeutycznych klientowi innego terapeuty.

Praktyk PSR/TSR powstrzymuje się od uwag, ocen i komentarzy dotyczących terapii prowadzonej przez innego terapeutę, ale jednocześnie reaguje na zachowania innych terapeutów naruszające normy prawne, zawodowe i etyczne poprzez:
- poinformowanie Zarządu PSTTSR
- inne działania zgodne z obowiązującym prawem

USTALENIA KOŃCOWE

Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Praktyka PSR/TSR Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach sprawuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach samodzielnie bądź poprzez powołany do tego celu organ opiniodawczo-doradczy.

Przystępując do PSTTSR członek zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etyki Praktyka PSTTSR.