Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja wewnętrzna to proces poszukiwania i awansowania pracownika na dane stanowisko spośród obecnych pracowników organizacji. Ma ona swoje zalety i wady.

rekrutacja

Zalety rekrutacji wewnętrznej

 • obustronna znajomość kandydata przez organizację oraz organizacji przez kandydata,
 • tym samym istnieje mniejsze ryzyko wyboru nieodpowiedniego pracownika,
 • krótszy czas adaptacji społeczno-zawodowej na nowym miejscu pracy,
 • mniej pracochłonna i szybsza,
 • szybsza,
 • tańsza w przeprowadzeniu,
 • łatwiejsza,
 • mająca znaczący, pozytywny wpływ na motywację do pracy do pozostawania w organizacji,
 • zwiększająca zaangażowanie pracowników, gdyż pracownicy mogą czuć się docenieni,
 • budująca poczucie więzi z organizacją, zwiększa wzajemną lojalność,
 • poprawiająca atmosferę i morale pracowników,
 • zwiększająca poczucie stabilizacji i pewności wśród załogi,
 • pozytywnie wpływająca na kulturę organizacyjną,
 • dająca możliwość planowania ścieżek kariery i awansu pracowników,
 • umożliwiająca pracownikom rozwój zawodowy,
 • redukująca fluktuację, wpływa na podniesienie poziomu stabilności kadr,
 • zapewniająca pełniejsze wykorzystanie kwalifikacji pracowników, co zwiększa efektywność gospodarowania potencjałem zasobów ludzkich organizacji,
 • zwiększająca efektywność inwestycji poniesionych w podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • umożliwiająca rozwój firmy bez zmiany liczby pracowników,
 • stwarzająca szansę do likwidacji zbędnych stanowisk,
 • potwierdzająca założenie, że pracownicy firmy są jej „najcenniejszym dobrem”,
 • sprawiająca, że polityka personalna firmy jest przejrzysta.

 

Wady

 • ograniczona liczba kandydatów spośród których firma może wybierać,
 • brak możliwości dopływu utalentowanych pracowników,
 • możliwość wejścia pracowników „ na szczebel niekompetencji” (zgodnie z zasadą Petera),
 • występowanie zjawiska „efektu domina” (przesunięcie pracownika na inne stanowisko powoduje wakat, który trzeba zapełnić),
 • brak świeżego spojrzenia na działalność firmy,
 • ryzyko trzymania się dotychczas stosowanych w organizacji rozwiązań i popełniania tych samych błędów,
 • mała kreatywność zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych i rutyna w zarządzaniu,
 • możliwość powstawania klik i różnych grup nieformalnych,
 • ryzyko konfliktów i napięć, zwłaszcza, gdy awansuje się niezgodnie z zasadą starszeństwa (stażu pracy w organizacji),
 • niebezpieczeństwo przekształcenia się tej formy rekrutacji w tzw. „wyścig szczurów”,
 • możliwe jest skomplikowanie stosunków międzyludzkich (był kolegą, jest szefem),
 • trudniej zyskać autorytet kolegów, obecnych podwładnych,
 • ryzyko spadku motywacji do pracy osób pominiętych w awansie  i pogorszenia atmosfery pracy,
 • konieczność ponoszenia kosztów doskonalenia kwalifikacji i uzupełniania pożądanych kompetencji na danym stanowisku,
 • relatywnie wyższe ryzyko zatrudnienia kandydata niespełniającego w pełni oczekiwań,
 • brak możliwości przeprowadzenia w krótkim czasie radykalnych zmian,
 • niedostateczna elastyczność pracowników w zakresie gotowości do podjęcia nowych zadań,
 • brak otwartej konkurencji kandydatów z zewnątrz firmy, osłabia motywację do samodoskonalenia się,
 • organizacja traci możliwość porównywania własnych kandydatów z konkurencją

 

Jak widać, rekrutacja wewnętrzna posiada swoje zalety i wady. Projektując proces rekrutacji warto zastanowić się nad połączeniem rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, aby uzyskać efekt synergii. Zatem w pierwszym kroku rekrutacja wewnętrzna i „awansowanie” pracownika, w drugim zaś zewnętrzna i pozyskanie nowego członka zespołu.